FAQ

Český florbal chce uchopit téma udržitelnosti nejen jako globální trend, ale jako správnou věc pro budoucnost a hodnotu, kterou chce do florbalu postupně začlenit. Chce tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty.

Časté otázky

Co je to udržitelnost?

Termín Trvale udržitelný rozvoj definuje Zákon o životním prostředí, č. 17/1992 Sb.: "Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů."

Přestože je termín definován v Zákoně o životním prostředí a klade důraz na respektování environmentálních aspektů, je tento environmentální pilíř jedním ze tří, na kterých udržitelnost stojí. Mezi ty patří také pilíř ekonomický a sociální.

V současné době je využívání a spotřeba zdrojů na planetě, resp. poptávka po komoditách, 1,5krát vyšší, než je planeta schopna vytvořit a poskytnout. Jinými slovy existují limity surovinových a energetických zdrojů a regenerační schopnosti globálního ekosystému Země, který je zásadní pro život člověka. Odhaduje se, že světová populace bude v budoucnu růst, lze tedy předpokládat také nárůst poptávky po komoditách a vyšší tlak na omezené zdroje jako jsou surovinové a energetické zdroje, pitnou vodu, potraviny a životní prostor.

Co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika je strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalým uzavíráním toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech oponuje našemu stávajícímu lineárnímu systému, kde jsou suroviny přeměněny na produkty, prodány a po skončení své krátké životnosti spáleny nebo skládkovány, resp. z nich vzniká odpad. Cirkulární ekonomika hledá efektivní využití materiálů již získaných, a tak snižuje tlak na těžbu nových a vzácných a dále snižuje množství vznikajících odpadů. Považuje totiž i odpad za zdroj.

Jak tento model cirkulární ekonomiky funguje v praxi?

V porovnání s lineárním modelem, cirkulární ekonomika odděluje hospodářský růst od potřeby těžit nové a vzácné materiály. V realitě je toho dosaženo zaměřením se na materiálové úspory, opětovné použití, opravu a změnu designu výrobků nebo naplňování potřeb zákazníků novými službami namísto prodeje. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem a maximálním využíváním potenciálu výrobku.

Současným trendem u produktů je prodlužování životního cyklu výrobku, je kladen důraz na opravitelnost a recyklovatelnost všech jeho částí při současném řešení původu materiálů, jejich získání, zpracování i výroby.Zdroj: https://www.ciraa.eu/o-nas

Proč je udržitelnost ve sportu důležitá?

Každý sport je doprovázen sportovními akcemi. Když si vezmeme například Superfinále florbalu, tak za normálních podmínek se na jednom místě sejde více než 10 000 lidí. Když si každý koupí 2x nápoj v zálohovaném kelímku a ne jednorázovém, můžeme předejít až 140 kg plastového odpadu.

Každý sport je také specifický svým vybavením a jeho životností nebo materiály, ze kterých je vyrobeno.

Český florbal sdružuje přes 400 oddílů s celkem téměř 2500 družstvy v celé České republice. Současně organizuje Pohár pro 1. stupeň základních škol a Pohár středních škol, ve kterých je zapojeno více než 1500 škol. Vzhledem k růstu členské základny a zásahu bude hrát florbal ještě větší roli v celé české společnosti. Florbal se stává součástí mnoha rodin nejen díky těmto aktivním hráčům a hráčkám, ale i díky statisícům lidí, kteří si chodí zahrát florbal pravidelně s kamarády či kolegy jako rekreační aktivitu.

Jak lze aplikovat udržitelnost/cirkulární ekonomiku do sportu?

Vzhledem k povaze sportu, vybavení hráčů či prostředí na utkáních a turnajích se jako nejbližší jeví téma řešení minimalizace odpadů. Starému nebo zničenému vybavení chceme dávat nový život a další využití. Velké téma a nespočet možností se nachází také v recyklaci a upcyklaci rozbitých florbalových míčků, dosloužilých bannerů, rollupů a dalších promo materiálů. Přechodem na digitální formy šetříme papír i náklady na tisk. Velký potenciál a zároveň pozitivní dopad přináší i spolupráce s partnery, kteří budou naší vizi udržitelnosti naplňovat s námi. I ve sportu si tak cirkulární ekonomika může najít své místo.

Proč chce být florbal prvním sportem v České republice, který se systematicky věnuje udržitelnosti?

Český florbal chce uchopit téma udržitelnosti nejen jako globální trend, ale jako správnou věc pro budoucnost a hodnotu, kterou chce do florbalu postupně začlenit. Chce tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty.

Jak mohu jako fanoušek pomoci nebo bych mohl udělat pro toto téma?

Budeme rádi, když se fanoušci zapojí do výzev, sběrů a akcí, které Český florbal připravuje. Rádi bychom zapojili co nejvíce lidí do nových a tematických aktivit a také od nich získali zpětnou vazbu a reagovali na ni.

Zapojit se může každý svým přístupem, a to nejen při florbalu a sportu obecně, ale i v situacích každodenního života.

Inspirující odkazy

Institut Cirkulární Ekonomiky
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. funguje od roku 2015 jako nevládní organizace, jejímž cílem bylo do pěti let kvalitně představit téma cirkulární ekonomiky v Česku. V současnosti funguje jako expertní centrum pro cirkulární ekonomiku, které pomáhá s reálným přechodem z lineárního na cirkulární fungování. Nadšenci ocení představení tématu a také publikace dostupné na webu.

www.zajimej.se
Portál Zajímej.se je osvětový a publikační projekt Institutu Cirkulární Ekonomiky. Přináší rozhovory s lidmi, kteří se na změně aktivně podílí, reportáže z akcí, ze zahraničí a z míst, kam se jen tak nepodíváte, i články o globálních trendech, lokálních problémech, nových technologiích a životním stylu. Portál je unikátním zdrojem příkladů dobré praxe v oblasti cirkulární ekonomiky v ČR, EU a ve světě.

OSN: Cíle udržitelného rozvoje
Udržitelnost - jak ji pojmenovává OSN a jaké cíle udržitelného rozvoje OSN vytyčuje pro období 2015 - 2030? Všechny podrobnosti k  jednotlivým cílům udržitelného rozvoje naleznete právě zde.

www.ekonews.cz
Web o udržitelnosti v byznyse i soukromém životě. Články, rozhovory, reportáže, inspirativní příběhy i informace o tom, čeho se vyvarovat.

www.jaktridit.cz
Má to smysl, třídím odpad! Průvodce tříděním a recyklací odpadu, který informuje také o dopadu třídění a recyklace na životní prostředí a společnost.

Světové ekonomické fórum: Životní prostředí a bezpečnost přírodních zdrojů
Světové ekonomické fórum je mezinárodní organizací pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Strategie fóra je jednoduchá a efektivní: shromáždit nejvýznamnější lídry ze všech sektorů světové společnosti a určit nejlepší způsoby řešení nejvýznamnějších globálních výzev. Nahlédněte do budoucnosti nejrůznějších odvětví.

Strategický rámec Česká republika 2030
Dokument udávající směr rozvoje České republiky, zahrnující například oblasti odolných ekosystémů, obcí a regionů, globálního rozvoje, či lidí a společnosti. Tyto oblasti by dle dokumentu měly být řízeny a rozvíjeny udržitelným způsobem a cílem dokumentu je zvýšení kvality života v České republice, pomocí souladu všech tří pilířů udržitelného rozvoje.