Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Jan KOVÁŘ
člen komise
Štěpán VACÍK

Secretariat

vedoucí oblasti
Tomáš FRANK
sekretář komise
Sylva HERMANOVÁ

Calendar

All events

Statut Komise infrastruktury

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 21. 6. 2022 Komisi infrastruktury, která částečně navazuje na činnost Komise ekonomiky a infrastruktury z předchozích období.
 2. Komise infrastruktury (dále jen KIN) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KIN a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KIN je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise infrastruktury
 1. Hlavním posláním (úkolem) KIN je v rámci svých kompetencí odborně řídit a navrhovat projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.
Článek III.
Činnost komise
 1. KIN vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KIN zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KIN řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KIN se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KIN a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KIN odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KIN mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KIN využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KIN obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KIN stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činnosti a kompetence Komise infrastruktury
 1. KIN zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje podklady pro strategická rozhodnutí v oblasti investičního využití finančních rezerv a volných finančních prostředků pro oblast rozvoje infrastruktury
  • ve spolupráci s KRO připravuje analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • připravuje návrhy na možnost podpory rozvoje florbalové infrastruktury (haly, povrchy, mantinely apod.)
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KIN je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KIN:
  • bere na vědomí:
   • analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • schvaluje:
   • investiční návrhy na použití volných finančních prostředků na podporu rozvoje infrastruktury
   • návrhy na možnou podporu rozvoje infrastruktury v rámci florbalu a jednotlivých oddílů
   • složení a návrhy na změny ve složení KIN
Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Statut KIN nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 23. 8. 2022.