INFO | Změny Legislativy 2024

Matrika, ilustrační fotografie | foto: Adobe Stock

Se začátkem nového soutěžního ročníku vstupují v platnost úpravy a změny legislativních předpisů. V článku naleznete výtah těchto změn v uceleném přehledu seřazené podle jednotlivých řádů. Současně bylo na webu zveřejněno platné znění legislativy pro rok 2024. Aktualizováno o úpravu doplňování do soutěží v Soutěžního řádu.


Výkonný výbor Českého florbalu na svém zasedání schválil aktualizovanou verzi legislativních předpisů, která je účinná od 1.7.2024. Změny se dotkly téměř všech řádů, směrnic a dalších předpisů Českého florbalu. Změna předpisů byla provedena na základě Legislativní strategie, kterou Výkonný výbor přijal již v minulosti a dále na základě podnětů ze strany oddílů i jednotlivců, odborných komisí a zaměstnanců Českého florbalu. Významnější provedené změny jsou vypsány níže.

Legislativní strategie

Cílem legislativní strategie je nastavit jasné, přehledné a jednoduché legislativní prostředí, ve kterém nebude těžké se vyznat. Legislativní strategie Českého florbalu vymezuje jednotlivé druhy legislativních předpisů i proces jejich aktualizace a slouží k provázání jednotlivých předpisů do uceleného obsahu.

V rámci Českého florbalu tak nyní mimo stanov existují tři úrovně legislativních předpisů:

 • Řády - základní předpisy, které vymezují fungování Českého florbalu v daných oblastech;
 • Směrnice - dokumenty, které se týkají jedné konkrétní oblasti;
 • Soutěžní dokumenty - dokumenty, které se týkají jednotlivých soutěží, např. předpis soutěže, reglementy elitních soutěží, rozpisy soutěží apod.

Nově byl vytvořen Organizační řád, dále pak Soutěžní směrnice a Směrnice rozhodčích a delegátů. Zrušeno bylo velké množství drobnějších předpisů, které byly na základě systematiky zařazeny do jednoho z řádů či směrnic.

Organizační řád

 • Byl zakotven členský poplatek, o kterém jsme již informovali zde.
 • Obsahuje základ legislativní strategie.
 • V rámci úpravy pravidel pro názvy družstev je nově povoleno přechylovat mužské a ženské rody z názvů oddílů.
 • Pravidla pro změnu sídla oddílu byla přizpůsobena zákonné úpravě, nově tak již oddíly nežádají o změnu sídla Český florbal. V případě změny sídla mimo původní kraj však nemusí být oddílu garantovány úrovně soutěží, na které má sportovně nárok.

Licenční řád

 • Kategorie veteránů a veteránek byly přizpůsobeny systému dospělých co se licenčního poplatku týče.
 • Došlo ke snížení licenčních poplatků v souvislosti se zavedením členského poplatku.

Disciplinární řád

 • Byly definovány zásady disciplinárního řízení, které je nutné dodržovat, např. rychlost, náležité objasnění, hodnocení důkazů na základě vlastního uvážení ad. Zároveň byl zakotven důkazní standard, na základě kterého jsou Disciplinární komise oprávněny rozhodovat.
 • Maximální výše finančních pokut byly navýšeny na dvojnásobek - jednotlivci tak mohou dostat pokutu až 60.000,- Kč, kolektivy až 1.000.000,- Kč.
 • Přidal se disciplinární poplatek pro řízení, která nesouvisí se soutěžemi.
 • Byla zavedena nová polehčující okolnost - účinné potrestání oddílem.
 • Od pozastavení činnosti v soutěžích bude možné nově v některých případech upustit, v jiných bude moci být rozšířeno i na funkci pořadatele utkání.
 • Z disciplinárních řízení může Disciplinární komise pořizovat záznam se souhlasem účastníků.
 • Sazebník trestů byl v některých bodech rozšířen o více možností.

Soutěžní řád

 • Všichni členové družstva budou muset být nově členy Českého florbalu (včetně fyzioterapeutů, kustodů apod.).
 • Byla rozšířena skupina tzv. administrativních pochybení, tedy případů, kdy není bezpodmínečně nutné kontumovat zápasy.
 • Pravidla pro určení pořadí družstev byla zpřesněna pro jednotlivé případy - porovnávání družstev v rámci jedné skupiny, v rámci více skupin, při stanovování postupu/sestupu či lépe postaveného týmu v rámci série play-off.
 • Pravidla pro odkládání zápasů a uvolňování reprezentantů byla zpřesněna.
 • Od nové sezóny není povinné vydávat rozpis soutěží ve formě brožury a vylepovat rozpis zápasů a program k utkání. Tyto povinnosti lze ale založit v předpisu soutěže pro konkrétní soutěže.
 • Byla upravena pravidla pro odměňování rozhodčích a delegátů v případě, že dorazí na místo konání a zápas se neodehraje.
 • Dívky kategorie starších žákyň nemohou od nové sezóny hrát za neomezený počet družstev jiných oddílů, ale pouze za jedno, které nahlásí předem řídícímu orgánu soutěže, stejně jako v kategoriích dorostenky a juniorky.
 • Bylo provizorně upraveno doplňování do soutěží, nad kterým ale proběhne širší diskuse a bude koncepčně upraveno v příštím roce.

Arbitrážní řád

 • Řád prošel kompletní revizí a byla odstraněna nadbytečná administrativa a složitost arbitrážního řízení.

Registrační řád

 • Bylo zakotveno, že vícenásobné registrace jedné osoby mohou být považovány za disciplinární provinění.

Přestupní řád

 • Došlo ke zjednodušení oznamování rozhodnutí - vše probíhá skrze FIS.
 • Bylo postaveno najisto, že pravidla pro střídavé hostování se posuzují dle "A" týmů jednotlivých oddílů.

Trenérská směrnice

 • Byla zavedena možnost prominout povinnost získat potřebné kredity k prodloužení licence pro osoby na rodičovské dovolené.
 • Nově nebude možné odejmout trenérskou licenci za porušení řádů, v případě podvodného jednání v rámci studia je pak zavedena domněnka, že v takovém případě k nabytí licence nikdy nedošlo.

Ekonomická směrnice

 • V rámci legislativní strategie byla směrnice provázána se soutěžními dokumenty, které zpřesňují některá ustanovení.

Směrnice o ochraně osobních údajů

 • Byla zjednodušena a zpřesněna některá ustanovení a druhy osobních údajů, které Český florbal eviduje.

Soutěžní směrnice

 • Nová směrnice obsáhla celkem 8 dosavadních předpisů, které dosud existovaly samostatně. Některá ustanovení těchto předpisů byla zpřesněna, byla zlepšena jejich provázanost a vnitřní nerozpornost. Nadbytečná ustanovení byla zrušena.

Směrnice rozhodčích a delegátů

 • Nová směrnice byla vytvořena na základě dosavadních Podmínek pro činnosti rozhodčích a delegátů. Tento předpis byl upraven a provázán s ostatními v rámci legislativní strategie.

Statut ORK a Odvolací řád

 • Tento předpis byl změněn již v lednu tohoto roku na základě dohody Výkonného výboru s Odvolací a revizní komisí. S účinností od 1.4.2024 je tak výslovně zakotveno, že komise může přijímat podněty od členů Českého florbalu a zároveň musí vést evidenci těchto podnětů a pořizovat ze svých jednání zápisy.

Sborník legislativních předpisů s účinností od 1.7.2024 je možné nalézt na tomto zde: LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY 2024

Loading

Search

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se